CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

Benvolgut soci/sòcia,

D’acord amb allò que preveu l’article 21 dels nostres Estatuts, i en ús de les facultats que em confereix l’article 36 dels mateixos, mitjançant la present el/la convoquem a la propera Assemblea General Ordinària de L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (L’OCUC).

Data: Dilluns, 3 de juliol de 2017.

Hora: 18:00h en primera convocatòria amb un quòrum necessari de la meitat més un dels socis, i 18:30h en segona convocatòria amb la presència de la Presidència i de la Secretaria, i assistència d’un mínim de 10 socis presents i/o representats.

Lloc: Torre Jussana. Adreça: Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 (Barcelona).

Amb els següents punts a tractar a l’Ordre del Dia:

  1. Aprovació de l’ordre del dia de la sessió.
  2. Lectura, discussió i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera reunió de l’Assemblea General Ordinària.
  3. Informe, debat i aprovació, si escau, de la gestió i dels comptes anuals de l’exercici 2016*.
  4. Debat i aprovació, si escau, de la proposta de pressupost i pla d’activitats per a l’exercici de 2017.
  5. Precs, preguntes i suggeriments.

 

S’adjunta una papereta de delegació de vot per tal que, en cas de no assistir a l’Assemblea, es lliuri degudament complimentada a un soci que hi assisteixi, essent necessari que les delegacions de vot obrin en poder del Secretari de la Junta Directiva mitja hora abans de l’ inici de la sessió en primera convocatòria, segons preveu l’article 27 dels nostres Estatuts. Es recorda, així mateix, que el nombre màxim de vots que es podran delegar en un mateix soci delegat serà de dos. El vot delegat només podrà ser utilitzat amb relació als punts continguts a l’Ordre del Dia de la convocatòria.

*Disposició a la seu de Barcelona.

 

Atentament,

Anna Tardà Lleget

Presidenta L’OCUC

Com a inici d’aquesta reunió, a les 17:30h, es farà una xerrada sobre Novetats introduïdes per la instal·lació dels comptadors digitals.