Compres a distància

1_internet-01

Comprar per internet pot tenir avantatges com no haver-se de desplaçar a l’establiment, amb la despesa de temps que això comporta, o tenir un catàleg més gran per comprar que el que es pot trobar a una botiga. Tanmateix, de cara al consumidor,  també existeixen desavantatges gens negligibles com el fet que no es pugui veure, tocar i provar el producte abans de realitzar la compra.

Les empreses no poden fer visites o trucades comercials sense el consentiment previ de la persona consumidora. Davant de trucades així cal desconfiar i no facilitar dades personals.

2_blockedcall-01
3_package-01

És per això que una de les garanties fonamentals en les compres per internet i a distància és el dret a desistiment: Aquest dret consisteix en la potestat del consumidor o usuari, que sense haver d’indicar el motiu, pot desistir de l’operació durant els 14 dies naturals des de la recepció del producte o des de l’entrada en funcionament del servei contractat.

El venedor està obligat a informar per escrit i de manera clara i precisa de l’existència d’aquest dret i de com l’usuari ha de procedir per exercir-lo i de les condicions. Si el venedor no informa d’aquest dret a la persona consumidora, aquest període s’amplia 12 mesos més als 14 dies inicials. En cas que el venedor informi tard a l’usuari el termini serà de 14 dies naturals des del moment de la comunicació.

4_contract-01
5_irrenunciable-01

El dret de desistiment és un dret irrenunciable. Això vol dir que sempre que es realitza una compra per internet, a distància o fora de l’establiment comercial sempre aplica. Encara que existís una clàusula contractual per forçar la renúncia de l’usuari a aquest dret, aquesta clàusula seria nul·la.

L’exercici del dret a desistiment és gratuït, a excepció que les despeses de devolució hagin estat informades per l’empresari abans de la compra o que l’enviament de la devolució es faci per una via més cara que l’ordinària, aleshores l’usuari n’hauria d’assumir la diferència.

6_money-01