QUÈ S’ENTÉN PER COMPRAVENDA A DISTÀNCIA?

La llei considera vendes a distància les celebrades sense la presència simultània del comprador i el venedor, en què es transmet la proposta de contractació del venedor i l’acceptació del comprador per qualsevol mitjà de comunicació a distància.

Els mitjans de comunicació a distància que es consideren inclosos en aquest concepte poden ser: correu -catàlegs, mailings, circulars o anuncis-, premsa escrita, telèfon, televisió, ràdio, Internet o comerç electrònic.

COM ES REALITZEN LES COMPRES A DISTÀNCIA?

Les vendes a distància s’inicien per una proposta comercial del venedor al consumidor. Aquesta proposta ha d’incloure les següents dades:

 • La identitat del proveïdor.
 • Les característiques del bé o servei.
 • L’adreça completa de l’establiment de l’empresari, així com el número de telèfon i fax i l’adreça de correu electrònic quan sigui necessari.
 • El preu del producte amb impostos o taxes. En el cas que no es pugui concretar la quantitat en el moment de la proposta, s’ha d’incloure la forma que s’ha de seguir per determinar el preu. També, si és necessari, s’han d’afegir els costos addicionals de transport i lliurament, així com les despeses de l’ús de la comunicació a distància per a celebrar el contracte.
 • La forma de pagament i la modalitat de lliurament del producte.
 • Termini màxim de recepció del bé.
 • El termini de vigència de l’oferta.
 • Els passos a seguir i els requisits necessaris per poder formalitzar el contracte així com les llengües en les que es podrà formalitzar.
 • Informació sobre el dret de desistiment del consumidor, concretament sobre les condicions, el termini i el procediment per exercir el dret.
 • El sistema de devolució del producte i, si és necessari, el cost de la devolució.
 • Les garanties i els serveis de postvenda
 • S’ha d’incloure la manera d’accedir als Codis de Conducta si existeixen.
 • Si escau, la possibilitat d’accedir a mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes
 • Quan sigui necessari, la duració del contracte i de les obligacions entre consumidor y usuari que hi deriven.

DRET DE DESISTIMENT

Donat el caràcter no presencial d’aquest tipus de compravenda, la normativa atorga un dret de desistiment al consumidor per tal que, sense haver d’indicar el motiu, pugui desistir de l’operació.

El dret de desistiment del contracte de venda a distància és un dret personal, que només pot exercitar el propi consumidor que ha contractat el servei o ha comprat el producte.
El dret de desistiment s’ha d’exercitar en el termini màxim de 14 naturals dies des de la recepció del producte. Si l’adquisició del producte s’ha finançat, l’exercici del dret de desistiment comporta la resolució del contracte de finançament.

Com s’exerceix el dret  de desistiment?

L’exercici del dret de desistiment és lliure, és a dir, no cal al·legar cap causa. A més a més, aquest contracte no té cap formalitat sempre que arribi a coneixement del proveïdor. Ara bé, és molt important que quedi constància que el proveïdor ha rebut la notificació de desistiment per tal d’evitar possibles reclamacions en el futur. Per això, és convenient que es comuniqui per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció (carta certificada o burofax amb acusament de recepció).

El document de desistiment

La normativa obliga el venedor a informar per escrit, de manera clara i precisa, el dret de desistiment i dels seus requisits i conseqüències així com de l’adreça on s’ha de retornar. 

En cas que el venedor no informi al consumidor d’aquest dret, el termini per exercir el dret de desistiment s’amplia a 12 mesos comptant des de la finalització del període de desistiment inicial. No obstant, si durant aquests 12 mesos, s’informa al consumidor del dret de desistiment, el termini seran 14 dies naturals des que s’ha rebut aquesta informació.

Quines conseqüències produeix el desistiment?

El dret de desistiment no provoca cap penalitat pel consumidor, és a dir, no haurà d’abonar cap import, tret dels costos de devolució -sempre que no s’hagi pactat el contrari- i, en el seu cas, una indemnització pels desperfectes que hagi pogut causar al producte.

Un cop el venedor rebi la revocació del comprador, està obligat a retornar els imports cobrats en el termini de 14 dies naturals. En cas contrari, el consumidor té dret a exigir el doble de les sumes abonades i a més se’l pot indemnitzar pels danys i perjudicis causats.

Exclusions del dret de desistiment:

La normativa estableix que no estan subjectes al dret de desistiment els següents productes o serveis:

 • La prestació de serveis un cop que el servei hagi estat completament executat
 • Els béns o serveis quan el seu preu depèn de les fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pot controlar.
 • Els béns que han estat personalitzats per especificacions del consumidor
 • Els productes que puguin deteriorar-se o que caduquen ràpidament.
 • Les gravacions sonores o de vídeo precintades quan el consumidor,un cop entregats, els hagi desprecintat.
 • Els diaris o revistes, a excepció dels contractes de subscripció pel subministrament d’aquestes publicacions.
 • Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques
 • Els serveis d’allotjament que no tinguin la finalitat de servir habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data diferent o un període d’execució específic.
 • El contingut digital que no estigui en suport material quan l’execució hagi començat amb el consentiment exprés del consumidor i amb el coneixement que d’aquesta manera perd el dret de desistiment.

Irrenunciabilitat del dret de desistiment:

El dret de desistiment és irrenunciable i en cas que existeixi una clàusula contractual de renúncia, serà nul·la.