CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA Dilluns 3 de juny

Benvolgut/da soci/sòcia,

D’acord amb allò que preveu l’article 21 dels nostres Estatuts, i en ús de les facultats que em confereix l’article 36 dels mateixos, mitjançant la present el/la convoquem a la propera Assemblea General Ordinària de L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (L’OCUC).

Data: dilluns 3 de juny de 2019.
Hora: 18:00h en primera convocatòria amb un quòrum necessari de la meitat més un dels socis i 18:30h en segona convocatòria amb la presència de la Presidència i de la Secretaria, i assistència d’un mínim de 10 socis presents i/o representats.
Lloc: Torre Jussana. Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 Barcelona.

Amb els següents punts a tractar a l’Ordre del Dia:

1. Aprovació de l’ordre del dia de la sessió.
2. Lectura, discussió i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera reunió de l’Assemblea General Ordinària.
3. Informe, debat i aprovació, si escau, de la gestió i dels comptes anuals de l’exercici 2018.
4. Debat i aprovació, si escau, de la proposta de pressupost i pla d’activitats per a l’exercici de 2019.
5. Ratificació per l’assemblea de l’acord de la Junta Directiva amb data 6 de maig de 2019 per canviar el domicili social a Barcelona, carrer Roger de Llúria, 115 1r 2a.
6. Precs, preguntes i suggeriments.

S’adjunta una papereta de delegació de vot (en aquest enllaç) per tal que, en cas de no assistir a l’Assemblea, es lliuri degudament complimentada a un soci que hi assisteixi, essent necessari que les delegacions de vot obrin en poder del Secretari de la Junta Directiva mitja hora abans de l’inici de la sessió en primera convocatòria, segons preveu l’article 27 dels nostres Estatuts.

Es recorda, així mateix, que el nombre màxim de vots que es podran delegar en un mateix soci delegat serà de dos. El vot delegat només podrà ser utilitzat amb relació als punts continguts a l’Ordre del Dia de la convocatòria.

Atentament,

Anna Tardà Lleget
Presidenta L’OCUC

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fourteen − 1 =