CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

 

Benvolgut/da soci/sòcia,

D’acord amb allò que preveu l’article 21 dels nostres Estatuts, i en ús de les facultats que em confereix l’article 36 dels mateixos, mitjançant la present el/la convoquem a la propera Assemblea General Ordinària de L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (L’OCUC).

Data: Dimecres 16 de juliol de 2020.

Hora: 18:00h en primera convocatòria amb un quòrum necessari de la meitat més un dels socis i 18:30h en segona convocatòria amb la presència de la Presidència i de la Secretaria, i assistència d’un mínim de 10 socis presents i/o representats.

Lloc: Torre Jussana. Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 Barcelona.

Ateses les circumstàncies actuals i, les que venen esevenint durant els últims mesos al país, enguay l’assemblea es durà a terme de manera presencial tal i com s’estableix en els estatus de l’entitat. Ara bé, d’acord amb les recomanacions sanitaries i garantint la seguretat de tots, l’aforament a l’aula de Torre Jussana serà de 10 socis. Es prega aquells socis que desitgin assitir de manera presencial, ho facin saber a L’OCUC per tal de complir amb l’aforament, abans del dia 15 de juliol.

Per tal de garantir el seguiment d’aquesta per part de tot els associats, l’assemblea es podrà seguir de manera telemàtica a travès del següent link: meet.google.com/zqy-jpbo-tyn

 

Amb els següents punts a tractar a l’Ordre del Dia:

  1. Aprovació de l’ordre del dia de la sessió.
  2. Lectura, discussió i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera reunió de l’Assemblea General Ordinària.
  3. Informe, debat i aprovació, si escau, de la gestió i dels comptes anuals de l’exercici 2019.
  4. Debat i aprovació, si escau, de la proposta de pressupost i pla d’activitats per a l’exercici de 2020.
  5. Precs, preguntes i suggeriments.

 

Així mateix, se’l convoca a l’Assemblea General Extraordinària de L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (L’OCUC) que tindrà lloc el mateix dia, una vegada conclosa l’Assemblea General Ordinària, i en la qual es tractarà el següent:

  1. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea Extraordinària.
  2. Renovació dels càrrecs de la presidència, la secretaria i la vocalia 2. Podran presentar-se candidatures per escrit fins a les 14.00h del dia 7 de juliol de 2020 a a l’adreça de correu electrònic administraciolocuc@ocuc.cat. A aquests efectes, es recorda que l’article 11 dels Estatuts de l’Organització requereix una antiguitat mínima d’un any com a soci per a poder ser candidat.
  3. Esmena / proposta de la nova marca registrada.
  4. Esmena / proposta de la junta per possible modificació d’estatuts per tal que s’ajustin a la realitat actual i a les futures que vindran.
  5. Precs i preguntes.

 

A l’inci de l’assamblea, a les 18:00h hi haurà una presentació duta a terme per la tècnica jurídica de L’OCUC, Júlia Terès. Durant l’estat d’alarma els drets dels condumidors s’han pogut veure afectats. S’explicarà quines incidències hi han pogut haver i com reclamar a partir d’ara amb la nova normalitat.

Atentament,

Anna Tardà Lleget

Presidenta L’OCUC