CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

Benvolgut/da soci/sòcia,

D’acord amb allò que preveu l’article 21 dels nostres Estatuts, i en ús de les facultats que em confereix l’article 36 dels mateixos, mitjançant la present el/la convoquem a la propera Assemblea General Ordinària de L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (L’OCUC).

Data: Dimecres 23 de maig de 2018.

Hora: 18:00h en primera convocatòria amb un quòrum necessari de la meitat més un dels socis i 18:30h en segona convocatòria amb la presència de la Presidència i de la Secretaria, i assistència d’un mínim de 10 socis presents i/o representats.

Lloc: Torre Jussana. Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 Barcelona.

 

Amb els següents punts a tractar a l’Ordre del Dia:

  1. Aprovació de l’ordre del dia de la sessió.
  2. Lectura, discussió i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera reunió de l’Assemblea General Ordinària.
  3. Informe, debat i aprovació, si escau, de la gestió i dels comptes anuals de l’exercici 2017.
  4. Debat i aprovació, si escau, de la proposta de pressupost i pla d’activitats per a l’exercici de 2018.
  5. Precs, preguntes i suggeriments.

 

Així mateix, se’l convoca a l’Assemblea General Extraordinària de L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (L’OCUC) que tindrà lloc el mateix dia, una vegada conclosa l’Assemblea General Ordinària, i en la qual es tractarà el següent:

  1. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea Extraordinària.
  2. Renovació dels càrrecs de la vicepresidència, la tresoreria i la vocalia 1. Podran presentar-se candidatures per escrit fins a les 14.00h del dia 21 de maig de 2018 a l’oficina de l’entitat situada al C/Roger de Llúria, 115 1r 2a de Barcelona. A aquests efectes, es recorda que l’article 11 dels Estatuts de l’Organització requereix una antiguitat mínima d’un any com a soci per a poder ser candidat.
  3. Precs i preguntes.

S’adjunta una papereta de delegació de vot per tal que, en cas de no assistir a l’Assemblea, es lliuri degudament complimentada a un soci que hi assisteixi, essent necessari que les delegacions de vot obrin en poder del Secretari de la Junta Directiva mitja hora abans de l’inici de la sessió en primera convocatòria, segons preveu l’article 27 dels nostres Estatuts. Es recorda, així mateix, que el nombre màxim de vots que es podran delegar en un mateix soci delegat serà de dos. El vot delegat només podrà ser utilitzat amb relació als punts continguts a l’Ordre del Dia de la convocatòria.

 

Atentament,

Anna Tardà Lleget

Presidenta L’OCUC

Com a inici d’aquesta reunió, a les 17:30h, es farà una presentació sobre el transport aeri.