El contracte d’assegurança

Una assegurança és un contracte pel qual l’assegurador s’obliga, mitjançant el cobrament d’una prima i per al cas que es produeixi el risc del qual és objecte de cobertura, a indemnitzar, dins dels límits pactats, el dany produït a l’assegurat o a satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes. El contracte d’assegurança s’anomena pòlissa.

La pòlissa ha de recollir:

Les condicions generals: Són les clàusules del contracte d’assegurança que han estat redactades i imposades per l’entitat asseguradora, i que són comuns a totes les pòlisses del mateix tipus d’assegurança que celebra una determinada entitat asseguradora.

Les condicions particulars: Són les clàusules que identifiquen l’assegurança. Són totes les dades de la companyia asseguradora, les dades del prenedor, el concepte assegurat, el beneficiari i l’assegurat, el risc, la quantitat assegurada, l’import de la prima, el venciment i la forma de pagament i la durada del contracte.

Les condicions especials: Són les mencions de caràcter especial que poden variar alguna clàusula general.

El suplement: És el document emès de comú acord entre el prenedor i la companyia que provoca una modificació de la pòlissa.

En el moment de contractar els serveis d’una companyia d’assegurances, és recomanable que ens informem de les diverses ofertes existents al mercat per poder comparar-les. Així mateix, hem de tenir present que:

 • Hi ha molts tipus de contractes d’assegurances segons l’objecte que s’asseguri.
 • La proposta que ens faci la companyia té una validesa mínima de 15 dies, excepte si es tracta d’una assegurança obligatòria d’ús i circulació de vehicles de motor. En aquest cas la validesa mínima és de 20 dies.
 • Les clàusules han d’estar redactades de manera clara i concisa.
 • Si vàrem signar el contracte mitjançant comunicació a distància, és possible exercir el dret de rescissió i ens han d’informar de com poder-lo fer efectiu.
 • El titular d’una assegurança ha de pagar una prima, anualment o amb la periodicitat pactada a la pòlissa.
 • La pòlissa és un contracte d’adhesió, i per tant, en el cas que les seves clàusules no siguin clares, han de ser interpretades en sentit favorable a l’assegurat.
 • La durada de la pòlissa ha d’estar indicada en les condicions particulars de la mateixa pòlissa.
 • En el cas de pèrdua de la pòlissa podem sol·licitar a l’asseguradora que ens faci un duplicat, que tindrà el mateix valor que la pòlissa original.
 • Es pot contractar anualment la pòlissa i establir-se una clàusula de pròrroga automàtica. En aquest cas, però, hem de tenir present que si no ens interessa que es prorrogui automàticament, ho hem de notificar a l’entitat asseguradora o un agent mediador com a mínim 1 mes abans de la data de venciment.
 • L’entitat asseguradora ha de comunicar a l’assegurat, almenys amb 2 mesos d’antelació a la finalització del període en curs, qualsevol modificació del contracte d’assegurança.
 • Si es produeix un sinistre, l’hem de comunicar a la companyia en un termini de 7 dies a partir del moment que en tenim coneixement, excepte quan la pòlissa estableixi un altre termini superior.
 • La companyia ha de facilitar un número de telèfon gratuït d’incidències i reclamacions per als clients en cadascun dels rebuts o factures emesos.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


two − one =