Els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia

El fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum es regulen en el Decret 121/2013, de 26 de febrer. Es tracta d’un mitjà que el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, conjuntament amb els establiments comercials, posa a disposició de les persones consumidores i usuàries a fi què puguin formular denúncies i reclamacions al mateix lloc on es produeix el fet que les motiva.

Totes les persones físiques i jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o prestin serveis directament o com a intermediaris a les persones consumidores han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denuncia. En queden exclosos:

Els fedataris o fedatàries públics o el personal que exerceixi potestats públiques sempre que sigui retribuït mitjançat aranzel.

Els serveis públics prestats directament per l’Administració.

Els centres que imparteixen ensenyaments reglats.

Totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls de queixa, reclamació o denúncia.

Des de l’OCUC us volem donar un seguit de recomanacions per a fer-ne un ús correcte:

  • Els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia estan integrats per tres exemplars: un per a la persona consumidora, un per a l’organisme habilitat, i el tercer per a l’empresari o empresària.
  • Han d’estar disponibles en català, castellà i, si escau, en anglès.
  • Els establiments comercials tenen l’obligació d’exhibir al públic, de manera permanent i en un lloc visible, un rètol on s’hi anunciï la disponibilitat d’aquests fulls.
  • La persona consumidora pot emplenar el full al mateix establiment i, en qualsevol cas, s’hi han d’incloure les dades següents: la identitat, la identificació de l’establiment, l’exposició clara i concisa dels fets motiu de la queixa, reclamació o denúncia, concretant al màxim la petició, el lloc i l’hora dels fets, i la seva signatura.
  • En el cas que el full es formalitzi a l’establiment, l’empresari o qui el representi, l’ha de signar a l’espai reservat per a aquesta finalitat.
  • Al full s’hi ha d’indicar la data de lliurament a l’establiment.
  • En el cas que es tracti d’una queixa o d’una reclamació, si la persona consumidora no rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes des que l’empresari o empresària ha tingut coneixement de la formulació, pot trametre l’exemplar del full a un organisme habilitat.
  • La persona consumidora ha de trametre i aportar la documentació i els elements de prova corresponents en virtut dels quals fonamenta la seva pretensió, així com la resposta de l’empresa quan escaigui.
  • L’organisme habilitat competent que rebi el full actuarà d’ofici.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twelve + seventeen =