Què és la garantia?

La garantia és un dret que la llei concedeix als consumidors i que els permet reclamar al venedor si no estan conformes amb el producte adquirit.

A quins productes s’aplica la normativa vigent?

La  garantia dels productes establerta a la Llei 1/2007 s’aplica a tots els productes de consum (béns mobles), per exemple electrodomèstics, ja siguin nous o de segona mà.

Hem de tenir en compte que la normativa exclou el dret de garantia als béns adquirits mitjançant venda judicial, l’aigua i el gas no envasats i l’electricitat. Tampoc s’inclouen els béns de segona mà adquirits mitjançant subhasta administrativa.

Què cobreix la garantia?

La llei permet al consumidor reclamar sempre que el producte “no sigui conforme el contracte de compravenda”. Per tant, la garantia cobreix qualsevol manca de conformitat del producte. Tot i així, el consumidor no podrà al·legar la falta de conformitat si en el moment de realitzar la compra, sap que el producte no es conforme.

Què s’entén per manca de conformitat?

Tot i que el concepte de manca de conformitat és difícil de definir, la mateixa llei ens diu que un producte no és conforme i, per tant, pot ser objecte de reclamació en els següents casos:

 • Quan el producte no s’ajusti a la descripció feta pel venedor, o no disposi de les prestacions anunciades o de les pròpies dels béns del mateix tipus.
 • Quan el producte no sigui apte pel seu ús ordinari.
 • Quan el producte no sigui apte per l’ús que el consumidor hagi sol·licitat expressament, sempre que el venedor hagi admès que el producte era apte per aquest ús.
 • Quan la instal·lació del producte  sigui incorrecte, sempre que aquesta instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda del bé i hagi estat realitzada pel venedor directament o sota la seva responsabilitat, o bé l’hagi realitzat el consumidor i la instal·lació defectuosa sigui conseqüència d’un error en les instruccions d’instal·lació.
 • Quan no presentin les prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor pugui esperar per la seva naturalesa o per declaracions públiques sobre les característiques descrites pel venedor, el productor o el seu representant, concretament a l’etiqueta o mitjançant la publicitat. El venedor no està obligat a aquestes declaracions si prova que desconeixia o que raonablement no havia de conèixer la declaració, que l’hagués corregit en el moment de celebrar el contracte o que la declaració no influís a l’hora de comprar el producte

No hi haurà falta de conformitat si el consumidor i usuari ho coneixia o no ho podia ignorar en el moment de la celebració del contracte. Tampoc si l’origen de la falta de conformitat es en materials subministrats pel consumidor.

A qui s’ha de reclamar?

La normativa vigent, obliga al venedor a respondre davant el consumidor per qualsevol manca de conformitat. Per tant, el comprador sempre haurà de reclamar directament al venedor, i aquest té l’obligació legal de donar una solució i cobrir la garantia davant el seu consumidor.

La llei també dóna l’opció al consumidor de reclamar directament al fabricant o importador quan li sigui difícil o  impossible adreçar-se al venedor, com si, per exemple, hagués comprat el producte per telèfon o Internet. Ara bé, aquesta és una possibilitat que la llei ofereix al consumidor i que el venedor no pot imposar. Tot i això, a la pràctica encara ens trobem amb moltes situacions en què els venedors adrecen als consumidors directament als fabricants o serveis tècnics de la marca.

Quin termini cobreix la garantia?

La garantia legal és de dos anys des de l’entrega del producte. En el cas dels productes de segona mà, la llei estableix que el comprador i el venedor podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any, a comptar des del moment de l’entrega.

El consumidor està obligat a demostrar que el producte no és conforme?
La càrrega de la prova serà del venedor o del comprador, en funció  del moment en què es manifesti el defecte o la manca de conformitat:

 • Si el consumidor reclama durant els primers sis mesos des de la data d’adquisició del producte, s’entén que el defecte ja existia en el moment de la comprai, per tant, no cal que aporti cap prova.
 • Si el consumidor reclama un cop passats els primers sis mesos des de la compra del producte, el venedor li pot exigir que demostri que el defecte ja existia en el moment de la compra i que no ha estat conseqüència d’un mal ús.

Així, tot i que el termini de garantia legal dels productes nous és de dos anys, a la pràctica, un cop superats els primers sis mesos és molt freqüent que els venedors al·leguin que el defecte o la manca de conformitat és conseqüència d’un mal ús del consumidor, i que obliguin el comprador a demostrar  -mitjançant un informe pericial, per exemple- que el defecte és d’origen (peritatge del producte).

Què pot exigir el consumidor quan el producte no és conforme?

Quan el producte no és conforme, la llei dóna l’opció al consumidor a optar, en primer lloc, entre la reparació o la substitució del producte “llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada”.

La reparació i/o la substitució s’hauran d’ajustar a les següents regles:

 • Seran totalment gratuïtes pel consumidor, sense que es puguin cobrar despeses de materials, mà d’obra, transport, desplaçament ni cap altre concepte.
 • S’hauran de realitzar en un termini raonable i sense majors inconvenients pel consumidor.
 • Durant el temps que trigui la reparació o la substitució se suspèn el còmput de la garantia.
 • Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, el venedor respondrà de la manca de conformitat que va motivar la reparació, i es presumirà que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es reprodueixin en el producte els mateixos defectes que els inicialment manifestats.
 • Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte substituït, s’entendrà que els defectes que pugui presentar el producte ja existeixen en el moment del seu lliurament, i el consumidor no haurà d’aportar cap prova.
 • Si es tracta de béns de segona mà o no fungibles, no es podrà demanar la substitució.

El consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els següents casos:

 • Quan no sigui possible la reparació ni la substitució del producte.
 • Quan la reparació o la substitució no s’hagin realitzat en un termini raonable, o sense majors inconvenients pel consumidor.
 • Quan, havent-se reparat o substituït el bé, seguia sent no conforme.

La rebaixa del preu serà proporcional al defecte que presenti el producte. La resolució del contracte no es podrà exigir quan el defecte sigui d’escassa importància.

Què és la garantia comercial?

De forma addicional a la garantia legal que atorga la llei, el venedor o el fabricant poden prestar voluntàriament una garantía més àmplia, denominada garantia comercial.
La garantia comercial, a diferència de la garantia legal, podrà estar condicionada o limitada. Per exemple, podrà cobrir la mà d’obra, però no el material.

La garantia comercial ha de constar per escrit?

En els béns de naturalesa duradora, la garantia s’hauran de recollir per escrit o qualsevol altre suport durador. En la resta de béns, la garantia comercial serà per escrit a petició del consumidor.