LA MEDIACIÓ

La mediació en matèria de consum és un procediment voluntari de resolució extrajudicial de conflictes, en el qual una persona imparcial i experta en la matèria objecte de controvèrsia, media entre les parts (empresa i consumidor) a fi que trobin punts d’entesa.
La mediació es regula en el Decret 98/2014 de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum i es regeix per uns principis bàsics, entre els que s’hi troben a banda de la voluntarietat de les parts implicades, la imparcialitat i neutralitat de la persona mediadora, la confidencialitat i bona fe de les parts i de la persona mediadora o la transparència en el procés.
Les entitats acreditades per dur a terme les mediacions de consum són els serveis públics de consum, les associacions de persones consumidores i els col·legis professionals.
Dit això, des de L’OCUC us volem informar sobre els avantatges de la mediació, en tant que:

  • Es tracta d’un procés àgil que facilita la comunicació entre les parts i permet estalviar temps i despeses en processos administratius i judicials.
  • Es pot acudir a qualsevol de les entitats habilitades per a la mediació de consum sempre que el conflicte sigui fruit d’una relació de consum i s’hagi portat a terme reclamació prèvia a l’empresa sense obtenir resposta en el termini d’un mes o quan s’hagi emès resposta no satisfactòria.
  • El mediador analitza el conflicte i negocia amb les parts enfrontades per trobar la millor solució.
  • El mediador fa veure a les parts els avantatges i inconvenients de cada posició, i quan procedeixi, els hi farà veure la necessitat de cedir en alguna de les seves pretensions o desistir de les que consideri insostenibles.
  • Admesa a tràmit la sol·licitud, la persona mediadora informa a l’empresa de la petició de mediació, juntament amb una explicació dels fets i l’empresa disposa de 30 dies per contestar si l’accepta o no. Si l’accepta, pot formular una proposta de solució o les al·legacions que consideri oportunes. Si no accepta o no respon, s’arxiva el cas.
  • La resposta de l’empresa es trasllada a la persona consumidora que pot indicar si accepta la proposta o no, o si està d’acord o no amb les al·legacions de l’empresa. Si presenta al·legacions, aquestes s’han de tornar a enviar a l’empresa. El termini per contestar és de 10 dies.
  • Si el mediador no assoleix el seu objectiu, haurà d’informar a les parts enfrontades de la possibilitat de sotmetre la controvèrsia a la decisió d’un òrgan arbitral de consum o de l’ordre jurisdiccional competent per raó de la matèria i l’import.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fourteen + 3 =