Publicitat

La publicitat es defineix com tota forma de comunicació realitzada per una persona física o jurídica, pública o privada, en l’exercici d’una activitat comercial, industrial, artesanal o professional, amb la finalitat de promoure de forma directa o indirecta la contractació de béns mobles o immobles, serveis, drets i obligacions.

La publicitat es troba regulada per la Llei general de publicitat i la de competència deslleial, així com aquelles normes especials que regulen determinades activitats publicitàries.

La publicitat és vinculant. Això vol dir que les empreses han de respectar el que anuncien, en cas contrari, pots presentar una reclamació per exigir-ho.

A més, la publicitat, la informació i l’oferta de béns o serveis s’han d’ajustar als principis de veracitat i objectivitat i no poden contenir informació que indueixi a confusió ni a engany.

La publicitat enganyosa és el tipus infractor que més afecta els interessos econòmics de les persones consumidores i on es vulnera més clarament el dret a rebre una informació veraç. L’engany ve donat per una informació publicitària presentada de tal manera que no transmet un coneixement cert sobre l’oferta comercial realitzada.

Fixa’t que en les ofertes o promocions, s’hi ha d’indicar, almenys:

  • La data d’inici de la promoció o oferta.
  • La durada de la promoció o l’oferta, o bé, el nombre d’unitats disponibles en oferta o promoció o el nombre de persones consumidores que es poden beneficiar de la promoció.
  • Els requisits que han de complir les persones consumidores.
  • Les condicions, la qualitat i les prestacions dels béns o serveis en promoció, i els avantatges de l’oferta o la promoció.
  • La persona responsable de la promoció, amb indicació del nom o la raó social i l’adreça de l’establiment o els establiments on es poden fer efectives les condicions més beneficioses, llevat que la promoció es refereixi únicament al mateix establiment on s’ofereix.

T’informem que l’autorització i control de la distribució de material publicitari a la via pública correspon als Ajuntaments.

La recepció de comunicacions comercials mitjançant trucades, sms, correu postal i correu electrònic d’empreses amb les quals no tens cap relació, es pot reduir amb la inscripció gratuïta a les Llistes Robinson, en tant que les entitats registrades han de consultar-les per evitar fer arribar informació publicitària a terceres persones amb les quals no es té ni s’ha tingut cap relació.