El contracte de subministrament és personal i el seu titular ha de ser l’usuari efectiu de l’energia, de tal manera que no podrà utilitzar-la en lloc diferent per al qual va ser contractada, ni cedir-la, ni vendre-la a tercers. La contractació del subministrament elèctric es formalitzarà amb els distribuïdors mitjançant la subscripció d’un contracte, la durada, amb caràcter general, serà anual i es prorrogarà tàcitament per terminis iguals.

EL CONTRACTE 

La contractació del servei de subministrament de llum s’ha de fer per escrit i un cop es disposi de les instal·lacions adequades per així poder gaudir del subministrament.

La potència contractada consta d’una pòlissa d’abonament, segons les necessitats de cada casa, això vol dir que es pagarà una quantitat fixa d’acord amb la potència contractada. Es pot demanar la modificació de la potència tenint en compte les necessitats de cadascú però cal tenir en compte que només es podrà fer una vegada l’any. Per tant, és important informar-se sobre les condicions de cada tarifa per determinar quina pot sortir més a compte.

En cas que se sol·liciti, la companyia us farà el canvi de nom del contracte de manera gratuïta sempre que s’estigui al corrent de pagament.

El contracte amb les companyies comercialitzadores de referència, ha de contenir com a mínim:

 • Identitat i direcció de l’empresa
 • Modalitat de contractació que s’aplica al subministrament
 • El codi unificat de punt de subministrament, número de pòlissa del contracte d’accés o de subministrament i potències contractades.
 • La pàgina web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència on hi consten les ofertes comercials anuals per col·lectius de consumidors.
 • La durada i condicions per la pròrroga o renovació del contracte.
 • Les causes i el procediment de rescissió i resolució del contracte així com les possibles penalitzacions.
 • La informació sobre preus, inclosos els impostos, peatges i càrrecs.
 • Informació sobre el procediment de reclamació i incidències en relació al servei contractat , així com del procediment de resolució de conflictes.
 • Informació sobre els equips de mesura i control que els consumidors hagin de tenir instal·lats per poder contractar el subministrament elèctric, i per a la correcta facturació i aplicació dels peatges d’accés, càrrecs i altres preus.
 • Dret a l’elecció del mitjà de pagament
 • Informació respecte el tractament de dades personals
 • Informació respecte el procediment de suspensió del subministrament
 • Mecanisme de correcció d’errors en la facturació
 • Condicions de traspàs o subrogació del contracte
 • Informar sobre les clàusules modificables de les condicions
 • Dret de compensació en cas que no es complexin els nivells de qualitat contractats.

Les  comercialitzadores de referència actualment són:

 • Endesa Energía XXI, S.L.U.
 • EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.
 • Viesgo Comercializadora de referencia, SL
 • Gas natural S.U.R. SDG, S.A.
 • Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
 • CHC Comercializador de Referencia S.L.U.

TIPUS DE CONTRACTE

En el mercat actual trobem tres tipus de contractes de subministrament elèctric.

1.- PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor)

Es un tipus de contracte pensat per a potències menors o iguals a 10kW i es troba regulat pel govern, anteriorment s’anomenava Tarifa d’Últim Recurs (TUR).

El PVPC és el preu màxima que us podran cobrar i aplica el preu real que tingui el mercat. Normalment suposa un estalvi donat que no incorpora el cost per l’assegurament del preu. Així doncs, és variable. Aquest tipus de contractes tenen la durada d’un any prorrogable si no hi ha oposició de les parts.

Els avantatges d’aquesta tarifa són:

 • El contracte és clar i no té serveis addicionals ja que està regulat
 • La factura ha de ser senzilla, clara i transparent
 • Hi ha llibertat per canviar de tarifa i existeix la possibilitat de tornar sempre al PVPC

També existeix el PVPC per a consumidors vulnerables, l’anomenat bo social. El Reial Decret 897/2017 estableix la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica. Aquesta normativa preveu descomptes que han de fer les empreses als consumidors en situació de vulnerabilitat econòmica, en funció del seu nivell d’ingressos i d’altres circumstàncies Aquests descomptes es troben entre el 25% i el 40% del import de la potència i el consum.

2.- Preu fix anual.

En aquesta tarifa, el preu que s’aplica al consum d’energia és sempre el mateix durant 1 any. Totes les companyies tenen l’obligació d’oferir aquesta opció com alternativa al PVPC. El preu el fixa la comercialitzadora lliurement i el contracte no inclou altres productes o serveis addicionals.

La durada del contracte és d’un any, la renovació de l’oferta és a voluntat del consumidor. En cas de rescissió anticipada del contracte, la penalització no pot ser superior al 5% del preu de l’energia pendent de subministrar.

3.- Contractació bilateral amb una comercialitzadora.

Tanmateix, el consumidor pot contractar el subministrament d’energia elèctrica amb qualsevol comercialitzadora en el mercat lliure d’acord amb el preu i les condicions que pactin entre client i comercialitzador. Les ofertes en el mercat lliure, inclouen moltes vegades, clàusules especials o serveis addicionals que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar les ofertes

Cal destacar que escollir el tipus de contracte s’ha de fer després de comparar amb les ofertes disponibles en el mercat i tenint en compte les necessitats de cadascú.

EL COMPTADOR

El comptador pot ser de propietat o de lloguer. El manteniment anirà a càrrec de la companyia si el teniu llogat, o vostre si és de propietat. Els comptadors estan precintats i només poden ser alterats o manipulats per la companyia, de manera que l’usuari és el responsable de la seva custòdia.

Actualment,  les companyies distribuïdores  instal·len comptadors intel·ligent, ja que hi ha un pla de substitució de comptadors.  Aquests nous comptadors recullen amb exactitud el consum, hora a hora, dia a dia, i envien totes les dades de manera automàtica.

Des del moment en què el comptador es fa intel·ligent, ja no és necessari que un tècnic passi pel domicili ni s’ha d’enviar  la lectura. Amb el comptador intel·ligent, la factura adquireix total precisió i es basen exclusivament en el consum real.

 

Els avantatges principals del comptador intel·ligent són:

 • Més rapidesa en cas d’avaria: Qualsevol problema amb el subministrament serà més fàcil d’identificar i per tant, solucionar.
 • Ajustar la potència és més fàcil: Si vols pujar o baixar la potència contractada ja no cal que vingui un tècnic.
 • Lectures reals

LA FACTURA

D’acord amb el RD. 1718/2012, des del mes d’abril de 2013, la factura és cada 2 mesos per als usuaris amb una potència contractada de fins a 15kW, excepte que la persona usuària digui el contrari.

La facturació es realitzarà sempre en base a les lectures reals.

Per entendre millor la factura de la llum, l’Agència Catalana facilita un lloc web on podeu trobar informació sobre les diferents parts de la factura amb l’explicació corresponent:http://aplicacio.consum.gencat.cat/documentacio/InteractiuFactures/llum.html

Segons estadístiques, només un 10% dels consumidors entén del tot la seva factura de la llum. Si està dins del percentatge, enhorabona! I sinó, segueixi llegint..

Poca gent sap que en la factura es paga a dues empreses diferents, distribuïdora i comercialitzadora. I per descomptat, també són majoria els que tenen dubtes sobre els conceptes desglossats que s’inclouen a la factura.

l rebut de la llum estigui format per dos imports: un cost fix per disposar d’electricitat, que es paga per cada kW de potència contractada i, d’altra banda, el cost de l’electricitat consumida. Tots dos varien en funció de la tarifa que tingui contractada. A això cal afegir-hi altres conceptes (impostos, lloguer del comptador, altres serveis …).

Al mercat regulat totes les companyies s’estructuren de la mateixa manera les factures.

1.- Nom de la companyia, que permet saber si estem en el mercat lliure o regulat. S’haurà de fixar-te molt bé, ja que solen utilitzar logos i noms gairebé idèntics.

2.- Període de consum. Passa de bimestral o mensual en el moment en què es té el nou comptador intel·ligent.

3.- Referència del contracte de subministrament. El CUPS (Codi Unificat de Punt de subministrament), que identifica la teva instal·lació i es manté encara que canviïs de comercialitzadora.

4.- Peatge o tarifa d’accés. La tarifa de peatge es determina en funció de la potència contractada (2.0 si és menor de 10 kW) i si tens o no tarifa de discriminació horària (DHA o A). El import és fixat pel Ministeri. Amb aquest concepte pagues per l’ús de les xarxes de transport, distribució i altres costos regulats.

5.- Potència contractada. La major part de les llars té entre 3.3 i 4.6 kW. Per sota de 3 kW es pot demanar el bo social, i per sobre de 10 kW ja no es té dret a la tarifa PVPC del mercat regulat, tal i com hem esmentat anteriorment.

6.- Facturació per potència contractada. Es paga encara que no hagi consum. Per això, com més gran sigui la potència, més pagues. Es desglossen dos conceptes, peatge i marge de comercialització (ara és de 4 € a l’any per kW contractat). En tots dos casos es multipliquen els kW contractats pel preu diari i el nombre de dies facturats.

7.- Facturació per energia consumida Això es paga en funció del que efectivament es consumeix: la companyia cobra per cada kWh d’energia consumida. Al mercat regulat es divideix en tarifa d’accés (0,044027 € / kWh per a ta tarifa de peatge 2.0 A) i cost de l’energia en el mercat majorista per a aquest període.

8.- L’impost sobre l’electricitat, és el 5,1127%. I l’IVA que s’aplica el tipus del 21% a la suma del total de la factura.

El canvi de nom.  La companyia us farà gratuïtament el canvi de nom del contracte sempre que estigui al corrent de pagament. Observin en el tipus de contracte i recordeu que l’empresa elèctrica, en determinats casos, pot demanar-vos un dipòsit de garantia en el moment de contractar. Aquest dipòsit, en determinats casos, si contracteu a tarifa, equival a la facturació teòrica mensual corresponent a 50 hores d’utilització de la potència contractada. Aquest dipòsit us serà retornat quan resolgueu el contracte amb la companyia.

El canvi de potència. Si la instal·lació està correcta, es pot procedir a la sol·licitud de canvi de potència seguint els passos que marquem. Trucar a la comercialitzadora i sol·licitar la baixada de potència escollida. La companyia té l’obligació de procedir a la baixada de potència sol·licitada en un període de 5 dies. En aquest període, s’ha de presentar al domicili i procedir al canvi de ICP. Aquesta gestió té un cost associat de 10,94€ (iva inclòs). Cal tenir en compte que només es permet un canvi de potència a l’any, per tant, cal ser prudent a l’hora de disminuir la potència que tenim contractada, ja que si la baixeu massa podríeu tenir problemes i saltaria constantment l’ICP.

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La resolució del contracte implica deixar d’ésser usuari de la companyia elèctrica i per tant no tenir subministrament elèctric. La empresa pot resoldre el contracte en les condicions que especifiquem a continuació: per impagament de les factures durant més de dos mesos des de la data de suspensió del servei. O bé per frau per part del consumidor. O bé per no permetre l’entrada en dies hàbils al personal autoritzat per la companyia; negligència en la custòdia dels equips de mesura i control o en la instal·lació d’equips correctors.

Per realitzar aquesta resolució del contracte, és necessari que la causa de la resolució consti acreditada documentalment normalment mitjançant un informe tècnic encara que pot estar fet per una empresa subcontractada de la companyia i que us l’hagin notificat fefaentment.

Quan és el consumidor que vol desestimar el contracte amb la companyia de subministrament elèctric ho haurà de fer sota les següents circumstàncies: l’usuari ja hauria d’estar informat del procés donat que és una dels “imprescindibles” en el contracte amb l’empresa. Val amb la manifestació real de desistiment sempre amb un termini superior a un mes abans del venciment contractual.

SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC

Això ho sabem tots els consumidors i usuaris de subministrament elèctric:

En molts casos la companyia ha de tallar el subministrament elèctric per permetre l’execució de treballs programats en la xarxa.

Però a més, ens hauran d’informar amb 48 hores de preavís i de forma individual (a alguns consumidors). La forma més habitual és amb cartells anunciadors situats a llocs visibles.

En el cas que la companyia no compleixi amb la continuïtat del subministrament i faci talls de llum sense avisar, teniu el dret a que us apliquin a la facturació, dins del primer trimestre de l’any següent a el incompliment, uns descomptes que, segons la normativa, variaran en funció de la durada de la interrupció i del nombre d’interrupcions.

No obstant l’anterior, la companyia pot suspendre el subministrament elèctric: Si s’ha fet una connexió directa sense contracte. Si s’estableixen derivacions per subministrar energia a una instal·lació no prevista en el contracte. Si es manipula el comptador o s’evita el seu correcte funcionament.  Cal recordar que les possibles manipulacions de comptadors han d’estar degudament acreditades per un tercer independent de l’empresa elèctrica, com per exemple un organisme de control o una entitat acreditada.  En cas que no es pagui una factura de llum sempre i quan: o Hagin transcorregut almenys dos mesos des que s’hagi requerit a l’usuari fefaentment el pagament, i aquest no hagi estat fet efectiu.

Les despeses per la suspensió són a càrrec de la companyia i la reconnexió a càrrec del consumidor, que ha d’abonar el doble dels drets de connexió vigents.