Què són les condicions generals de la contractació?

Les condicions generals de la contractació són clàusules d’un contracte no negociades individualment. Això vol dir que han estat redactades per una part i l’altra part només pot acceptar o rebutjar el contracte, sense poder modificar-ne les condicions, en aquest cas parlem de contractes d’adhesió. Aquest tipus de contractes són molt típics en les relacions de consum, ja que es troben en els contractes de telefonia, llum, aigua, amb entitats financeres, etc.

En aquests tipus de contracte, ens podem trobar amb clàusules que suposin un desequilibri entre la persona consumidora i l’empresari, és a dir, que aportin un benefici per aquest i, a la vegada, perjudiqui els drets dels consumidors. En aquest cas, la clàusula serà considerada com abusiva i per tant nul·la, és a dir, que no s’aplicaria.

Quins requisits han de complir les clàusules que no negociades individualment?

  1. a) Han d’estar redactades de manera clara, concreta i senzilla, amb la possibilitat de comprensió directa sense reenviaments a altres textos que no es facilitin al moment del contracte
  2. b) Han de ser accessibles i llegibles, de manera que el consumidor conegui la seva existència i contingut en el moment previ a la formalització del contracte
  3. c) Han d’estar redactades amb bona fe, vetllant per l’equilibri entre els drets i obligacions de les parts, excloent per tant, les clàusules abusives.

A més, els empresaris hauran de lliurar les condicions generals de contractació que integren els contractes d’adhesió en el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. D’aquesta manera, el consumidor pot llegir amb atenció i valorar les clàusules del contracte i prendre la decisió sense presses.

Què són clàusules abusives?

Són clàusules no negociades individualment que, en contra de la bona fe, causen un perjudici al consumidor comportant un desequilibri important entre els drets i les obligacions de les parts contractants.

En cas que l’empresari al·legui que una clàusula ha estat negociada individualment, ho haurà de provar.

La determinació d’una clàusula com a abusiva es farà tenint en compte el contracte i la naturalesa d’aquest, tot i això, s’entenen, d’acord amb la normativa, com a clàusules abusives aquelles que:

  • Vinculin el contracte a la voluntat de l’empresari.
  • Limitin els drets de les persones consumidores.
  • Determinin la manca de reciprocitat en el contracte.
  • Imposin a la persona consumidora garanties desproporcionades o li imposen indegudament la càrrega de la prova.
  • Resultin desproporcionades en relació amb el perfeccionament i execució del contracte
  • Contravinguin les regles sobre competència i dret aplicable.

Què fer en cas que l’empresari inclogui clàusules abusives als contractes?

L’encarregat de determinar l’abusivitat d’una clàusula és un jutge. Per tant, s’hauria d’iniciar un procediment judicial on el tribunal, prèvia audiència de les parts, declari la nul·litat d’aquelles clàusules abusives, això vol dir que es tinguin per no presentades i no s’apliquin al contracte. S’ha de tenir en compte que això no implica la nul·litat de tot el contracte si aquest pot subsistir sense les clàusules abusives.

Així mateix, les administracions de consum de les comunitats autònomes (l’Agència Catalana de Consum en el cas de Catalunya), l’Administració de consum estatal, el Ministeri Fiscal i les entitats dins de la Unió Europea per a la protecció de les persones consumidores, poden presentar accions col·lectives anomenades accions de cessació amb la finalitat que els tribunals dictin una sentència on es condemni a l’empresa a cessar la conducta i a no repetir-la en un futur.