Clàusules abusives

Les condicions generals de la contractació són les clàusules que regulen els contractes d’adhesió. Els contractes d’adhesió són els contractes que inclouen clàusules redactades per una sola de les parts (l’empresari) de manera que l’altra part (consumidor) es limita a acceptar o bé a refusar tot el contingut. Aquests estan molt presents a la nostra vida quotidiana: serveis bàsics (l’aigua, el gas, l’energia elèctrica, la telefonia fixa i mòbil, Internet, els d’assegurances, els de transports, els contractes amb entitats financeres…) i els de tracte continuat (manteniment d’ascensors, arrendaments d’immobles…).

En moltes ocasions, la part empresarial introdueix dins del contingut de les clàusules determinats aspectes que la beneficien directament i perjudiquen drets dels consumidors. Totes aquelles clàusules en les quals hi ha aquest desequilibri entre la persona consumidora i l’empresari tenen la condició de clàusules abusives.

Aquestes són condicions contractuals que no han estat negociades i que beneficien directament a l’empresa  perjudicant els drets de les persones consumidores.

Aquest tipus de clàusules es poden classificar de la següent manera:

  • Les que vinculen el contracte a la voluntat empresarial.
  • Les que limiten els drets de les persones consumidores.
  • Les que determinen la manca de reciprocitat en el contracte.
  • Les que imposen a la persona consumidora garanties desproporcionades o li imposen indegudament la càrrega de la prova.
  • Les que resulten desproporcionades en relació amb el perfeccionament i execució del contracte, o contravenen les regles sobre competència i dret aplicable.

Des de L’OCUC et volem donar un seguit de recomanacions en aquesta matèria que t’ajudaran a actuar amb prudència davant d’un document contractual:

Abans de contractar, tens dret que se’t lliuri un model de contracte amb les condicions generals.

Les clàusules abusives són nul·les de ple dret i es tenen per no posades, però cal iniciar un procediment judicial que les declari inaplicables.

No signis res si no estàs convençut de tenir tota la informació necessària i haver resolt tots els dubtes.

En cas de disconformitat amb algun aspecte del contracte, pots demanar el full oficial de reclamació a l’empresa.

L’Administració de consum té competències per poder tramitar expedients administratius sancionadors contra les empreses que hagin incorporat clàusules abusives en els contractes.

La nul·litat d’una clàusula o clàusules no implica necessàriament la nul·litat del contracte, el qual pot continuar essent vàlid i eficaç.