Tallers de reparació de vehicles

Si el teu vehicle pateix una avaria, comprova primerament si segueix vigent la garantia legal de compra, que és de tres anys des del moment de l’adquisició, o superior si així ho estableix la garantia comercial. Recorda que si el vehicle és de segona mà, també tens garantia, d’un any com a mínim si l’has comprat en un concessionari.

Tens dret a la informació, de manera que tots els tallers estan obligats a exhibir al públic els preus aplicables per hora de treball i per serveis concrets, així com els preus d’altres serveis específics. Aquests preus han d’incloure tot tipus d’impostos, càrregues i gravàmens.

Els tallers oficials de marca, han de tenir també a disposició del públic, els catàlegs i les tarifes, actualitzats, de les peces que emprin en les seves reparacions i les taules de temps de treball i el seu sistema de valoració en euros per aquelles operacions susceptibles de determinació prèvia.

Tens dret a un pressupost per escrit que tindrà una validesa de 12 dies hàbils com a mínim i que hauràs d’acceptar abans d’iniciar-se la reparació. Pots renunciar lliurement al pressupost, però, en cap cas, per imposició del taller hi hauràs d’abonar la seva elaboració, si te n’han informat prèviament, en cas que hagis sol·licitat el pressupost i després no autoritzis la reparació.

Sempre que el vehicle quedi dipositat al taller, tant per a l’elaboració d’un pressupost, com per fer una reparació prèviament acceptada, el taller t’ha de lliurar un resguard acreditatiu del dipòsit del vehicle. En cas que tinguis el pressupost, aquest, signat pel taller i per tu, farà de resguard de dipòsit.

Tens dret a que les peces de recanvi instal·lades siguin noves i a que et facin entrega de les substituïdes. Únicament es podran fer servir peces de recanvi de segona mà si tu ho autoritzes expressament.

Pots desistir de la reparació en qualsevol moment, abonant al taller l’import dels treballs realitzats fins a la retirada del vehicle.

Tots els tallers queden obligats a entregar als seus clients factura escrita, signada i segellada, degudament desglossada i a tenir a la seva disposició fulls oficials de reclamació.

Defectes o vicis ocults

El taller t’ha de comunicar l’aparició de qualsevol avaria complementària i diferenciada de la inicial que no es trobi recollida en el pressupost inicial i haurà d’elaborar per escrit un  pressupost amb el preu de la nova reparació que hauràs d’acceptar expressament.

El taller no es farà responsable de l’avaria sobrevinguda en relació amb les reparacions anteriors portades a terme, quan la deficiència derivi de la no acceptació de la reparació d’anomalies o d’avaries ocultes, prèviament comunicades, sempre que la manca d’acceptació esmentada s’hagi fet constar a la factura, com també la necessitat de la reparació.

Garantia de les reparacions

Totes les reparacions o instal·lacions realitzades a qualsevol taller tenen una garantia de 2.000 Km o de tres mesos, llevat si es tracta de vehicles industrials, en què aquest període serà de quinze dies.

Poden haver-hi peces incloses en la reparació tinguin un termini de garantia superior; en aquest cas i per a aquestes peces regirà el termini superior.