Assemblea General de L’OCUC de 2021

Mar 22, 2021Blog

Barcelona, 25 de febrer de 2021

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Benvolgut/da soci/sòcia,

D’acord amb allò que preveu l’article 21 dels nostres Estatuts, i en ús de les facultats que em confereix l’article 36 dels mateixos, mitjançant la present el/la convoquem a la propera Assemblea General Ordinària de L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (L’OCUC).

Data: Dimecres 24 de març de 2021.

Hora: 18:00h en primera convocatòria amb un quòrum necessari de la meitat més un dels socis i 18:30h en segona convocatòria amb la presència de la Presidència i de la Secretaria, i assistència d’un mínim de 10 socis presents i/o
representats.

Lloc: Seu central de L’OCUC, Roger de Llúria, 115 1r 2a, 08037 Barcelona.

Ateses les circumstàncies actuals i, les que venen esevenint durant l’últim any al país, enguay l’assemblea es durà a terme de manera presencial tal i com s’estableix en els estatus de l’entitat. Ara bé, d’acord amb les recomanacions sanitaries i garantint la seguretat de tots, l’aforament a la seu central de L’OCUC serà de 6 persones. Es prega aquells socis que desitgin assitir de manera presencial, ho facin saber a L’OCUC per tal de complir amb l’aforament, abans del dia 23 de març.

Per tal de garantir el seguiment d’aquesta per part de tots els associats, l’assemblea es podrà seguir de manera telemàtica a travès del següent link: meet.google.com/dus-ghvq-gbw.

Per tots aquells socis que no puguin assistir de manera presencial i, segueixin de manera telemàtica  podran fer valer el seu dret a vot d’igual manera que en assembla presencial, sempre i quan, no  hagin realitzat una delegació de vot. Tal i com es recull a l’article 26 dels estatuts i es farà des de la presidència. Demanant vots favorables, contraris i abstencions. Tal i com ja es va fer en l’anterior assemblea, ja que així ho preveuen els nostres estatuts.

Amb els següents punts a tractar a l’Ordre del Dia:

  1. Aprovació de l’ordre del dia de la sessió.
  2. Lectura, discussió i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera reunió de l’Assemblea General Ordinària.
  3. Informe, debat i aprovació, si escau, de la gestió i dels comptes anuals de l’exercici 2020.
  4. Debat i aprovació, si escau, de la proposta de pressupost i pla d’activitats per a l’exercici de 2021.
  5. Precs, preguntes i suggeriments.

 

Atentament,

 

 

Anna Tardà Lleget

Presidenta de L’OCUC