Compres a distància

Comprar per internet pot tenir avantatges com no haver-se de desplaçar a l’establiment, amb la despesa de temps que això comporta, o tenir un catàleg més gran per comprar que el que es pot trobar a una botiga. Tanmateix, de cara al consumidor,  també existeixen desavantatges gens negligibles com el fet que no es pugui veure, tocar i provar el producte abans de realitzar la compra.

Les empreses no poden fer visites o trucades comercials sense el consentiment previ de la persona consumidora. Davant de trucades així cal desconfiar i no facilitar dades personals.

És per això que una de les garanties fonamentals en les compres per internet i a distància és el dret a desistiment: Aquest dret consisteix en la potestat del consumidor o usuari, que sense haver d’indicar el motiu, pot desistir de l’operació durant els 14 dies naturals des de la recepció del producte o des de l’entrada en funcionament del servei contractat.

El venedor està obligat a informar per escrit i de manera clara i precisa de l’existència d’aquest dret i de com l’usuari ha de procedir per exercir-lo i de les condicions. Si el venedor no informa d’aquest dret a la persona consumidora, aquest període s’amplia 12 mesos més als 14 dies inicials. En cas que el venedor informi tard a l’usuari el termini serà de 14 dies naturals des del moment de la comunicació.

El dret de desistiment és un dret irrenunciable. Això vol dir que sempre que es realitza una compra per internet, a distància o fora de l’establiment comercial sempre aplica. Encara que existís una clàusula contractual per forçar la renúncia de l’usuari a aquest dret, aquesta clàusula seria nul·la.

L’exercici del dret a desistiment és gratuït, a excepció que les despeses de devolució hagin estat informades per l’empresari abans de la compra o que l’enviament de la devolució es faci per una via més cara que l’ordinària, aleshores l’usuari n’hauria d’assumir la diferència.