Limitació d’articles adquirits per consumidor

May 13, 2022Actualitat, Notícies

El mes passat el Govern va aprovar una nova modificació de la normativa, que permet que els supermercats puguin limitar la quantitat d’articles que puguin ser adquirits per cada comprador. Es podrà fer de manera temporal i quan existeixin circumstàncies extraordinàries que estiguin justificades.

Aquesta mesura contribueix a pal·liar els possibles desproveïments puntuals i de determinats productes que l’actual situació del mercat pugui generar. La modificació determina que aquestes mesures hauran d’estar justificades i, a més, precisa que les mateixes s’adoptaran de manera proporcional quan sigui necessari per a impedir el desproveïment i garantir l’accés de les persones consumidores en condicions equitatives.

Fins ara, la Llei de Comerç Minorista prohibia als comerciants limitar la venda de productes adquirits per cada consumidor. A més, els establiments tampoc podien establir preus més elevats o suprimir reduccions o incentius per a les compres que superin un determinat volum.

A finals de març, en la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista. Concretament, es va afegir un nou apartat 3 en l’article 9: “Excepcionalment, quan existeixin circumstàncies extraordinàries o de força major que ho justifiquin, els establiments comercials podran suspendre amb caràcter temporal la prohibició prevista en l’apartat 2 de limitar la quantitat d’articles que puguin ser adquirits per cada comprador”.

A més de la justificació, els supermercats hauran d’aplicar aquesta prohibició “de manera proporcionada quan sigui necessari per a impedir el desproveïment i garantir l’accés dels consumidors en condicions equitatives”.

És necessari garantir l’accés per part de totes les persones consumidores als productes al mercat en condicions equitatives sobretot davant situacions excepcionals o de força major, que puguin donar lloc a qualsevol problema de desproveïment de determinats productes en el marc del comerç minorista.

 

Per a més informació sobre aquest i altres temes de consum, contacta amb nosaltres a través de la nostra pàgina ocuc.cat, o a Twitter i Instagram.