Què són les etiquetes ecològiques?

Jul 17, 2023Actualitat, Blog

Avui dia és difícil pels consumidors donar sentit a les moltes etiquetes sobre el comportament ambiental dels productes i les empreses. Algunes afirmacions no són fiables, i la confiança del consumidor en elles és baixa. Els consumidors poden ser enganyats i les empreses poden donar una falsa impressió dels seus impactes, pràctica coneguda com greenwashing.

En aquest àmbit apareixen les etiquetes ecològiques, una indicació o distintiu que té la finalitat d’identificar aquells productes o serveis que compleixen uns criteris d’elaboració que contribueixen a la cura i la conservació del medi ambient.

L’objectiu global de l’etiquetatge ecològic radica a utilitzar els mecanismes del mercat per estimular la millora contínua del medi ambient. Les etiquetes ecològiques permeten als consumidors prendre decisions de compra millor informades.

Les normes internacionals estableixen tres tipus d’etiquetatge ecològic. Les ecoetiquetes (tipus I), són atorgades per una tercera part que exerceix com a entitat certificadora i abasten tot el cicle de vida del producte. Les autodeclaracions ambientals (tipus II), són indicadors proporcionats pel propi fabricant, sense certificacions independents. Les declaracions ambientals (tipus III), consisteixen en un inventari dels impactes ambientals causats per un producte, verificat per un certificador independent.

D’aquesta manera, quan trobis productes amb aquests tipus d’etiquetes, sabràs que han estat elaborats amb criteris que contribueixen a la cura i conservació del medi ambient. Així les persones consumidores estan més informats de les seves decisions de compra.