EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

El contracte ha de ser per escrit i normalment hi consta:

 • Nom i DNI de la persona usuària
 • Adreça
 • Contracte de compravenda o lloguer
 • Cèdula d’habitabilitat
 • És important que llegir el contracte

Una vegada formalitzat el contracte la companyia  instal·larà el comptador i apassarà a donar d’alta en el subministrament.

Informació que ha de rebre el consumidor

 • Informació sobre el lloc i el procediment que poden realitzar els usuaris en cas de reclamació
 • Si la companyia està adherida a la Junta arbitral de consum així com informar de la possibilitats dels usuaris a utilitzar aquest organisme
 • Informació de la prestació del servei , en general per escrit
 • informació sobre l’existència de compensacions o indemnitzacions en cas que no es compleixi amb la qualitat del servei contractat o previst a la llei.

 

LA FACTURA

Les tarifes de l’aigua es publiquen al DOGC,  un cop autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya. Normalment la factura del consum d’aigua és trimestral i  la lectura real coincideix amb el comptador. En cas que no sigui possible fer la lectura real, es fa una lectura estimada en funció dels consums històrics.

A la factura generalment hi apareix:

 • Les tarifes del subministrament d’aigua. Per una banda, la quota del servei, que és la disposició d’aigua potable (import fix) i per l’alta banda, els trams de consum, és a dir, d’acord amb el nostre consum.
 • Els tipus impositius que s’apliquen al subministrament com el cànon de l’aigua o la taxa de clavegueram entre d’altres.

TALL DEL SUBMINISTRAMENT

Tant els contractes com les factures han de contenir informació sobre on es poden tramitar les reclamacions,el procediment a seguir,  un número gratuït on adreçar-se i si esta adherits a la Junta Arbitral de consum.

Poden interrompre el servei si hi ha dues factures impagades sense que hi hagi una reclamació pendent. Per fer-ho, us han de comunicar per escrit les conseqüències de l’impagament i us han de donar un termini de més e 10 dies per pagar.

QUÈ FER EN CAS QUE EM VULGUI DONAR DE BAIXA DEL SUBMINISTRAMENT

Quan es contracta el servei d’aigua, han d’informar al consumidor sobre el procediment per donar-se de baixa del servei i de les penalitzacions que poguessin existir. Cal tenir en compte que el procediment per donar-se de baixa no pot ser més complicat que el de donar-se d’alta.

En cas de voler fer alguna reclamació, aquesta s’ha de dirigir en primer lloc a la companyia subministradora i han d’oferir, segons la normativa un telèfon gratuït on poder dirigir-se i posar la reclamació que correspongui. També es poden sol·licitar els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia. Totes les empreses de subministrament d’aigua, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han de facilitar, en el moment de la contractació, una adreça física a Catalunya, on la persona consumidora pugui ser atesa de manera ràpida i directa en relació a qualsevol queixa o reclamació sobre el servei, sempre que l’atenció al consumidor no es faci en el mateix establiment on s’hagi contractat. Els empresaris estan obligats a garantir de manera fefaent que la persona consumidora, per a fer valer l’eventual exercici dels seus drets, tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació relativa a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum. Per tant, se li haurà de lliurar un acusament de rebuda, un número d’ incidència o qualsevol altre document acreditatiu. L’empresari o empresària ha de donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes des que són presentades. Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’1 mes, presenteu una reclamació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.

EL CÀNON DE L’AIGUA

El cànon de l’aigua va entrar en vigor l’1 d’abril del 2000, i està regulat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de piscines i altres zones comunitàries, refrigeració i condicionaments domiciliaris, i amb d’altres usos de l’aigua que es puguin considerar consums inherents o propis de l’activitat humana en habitatges. L’aigua consumida en l’àmbit domèstic pot provenir de dues fonts:

 • De la xarxa de subministrament d’aigua: s’aplica un cànon de l’aigua que les entitats subministradores (municipals o privades) repercuteixen als abonats en les factures d’aigua que emeten.
 • De fonts pròpies (pous o altres): en què el cànon de l’aigua no s’inclou a cap factura i és el titular de la font qui ha de fer els tràmits necessaris (declaració inicial de dades i declaració trimestral de volums – B6) per abonar-lo directament a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Com es calcula el cànon de l’aigua:

Els trams del cànon La quantitat d’aigua consumida es mesura amb m3 i existeixen 4 trams en funció del consum. Hi ha sempre un mínim de facturació de 6 m3 per abonat i mes (si existeixen lectures de comptadors). Com més aigua es consumeix (m3) més elevat és el cànon de l’aigua. Per tant, la finalitat és fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums més elevats.

El cànon de l’aigua en els usos domèstics beneficia als qui menys consumeixen ja que se’ls hi aplica el tipus protegit (0,4936 €/ m3) sempre que el seu consum no superi el 1r tram. Als qui el seu consum es situa en el 2n, 3r o 4t tram, se’ls hi aplica el tipus general (0,5685 €/ m3 x coeficient de consum): 1er tram 2on tram 3er tram 4rt tram Volum < o = 9 m3 10 – 15 m3 16-18 m3 > 18 m3 Preu 0,4936€/m3 0,5685 €/m3 x 2 = 1,137 €/m3 0,5685 €/m3 x 5 = 2,8425 €/m3 0,5685 €/m3 x 8 = 4,548€/m3 – Expressat en consums mensuals per habitatge i coeficient demogràfic 1. – Pressupostos de la Generalitat de Catalunya (2017): Llei 4/2017, de 28 de març. Finalment, el tipus protegit i el general es multipliquen per el coeficient de concentració demogràfica de cada municipi, coeficient que depèn de la situació del sanejament del municipi. Aquest coeficient sempre és igual o inferior a 1.