Subministraments Bàsics: Aigua

El contracte

El subministrament de l’aigua és competència municipal.  Segons el cas, és el mateix municipi qui fa el subministrament o bé l’encarrega a una companyia concessionària.

Les dades i documentació per formalitzar el contracte són: el DNI, l’adreça completa de l’habitatge, el contracte de compra o de lloguer, la cèdula d’habitabilitat i les dades bancàries, en cas de voler domiciliar el rebut.

 

Signat el contracte, la companyia t’ha d’instal·lar un comptador que pot ser de propietat o de lloguer i donar-te d’alta en el subministrament.

La companyia subministradora és responsable de la canalització exterior de l’aigua fins a l’entrada de l’immoble. La comunitat de propietaris és la responsable des de l’entrada de l’immoble fins a cada pis i, com a persona usuària, ets la responsable dins l’habitatge.

Les tarifes sobre el consum d’aigua són autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya i les pots consultar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La factura és, generalment, trimestral i coincideix amb la lectura del comptador. Quan no es pot fer la lectura del comptador, es fa una estimació del consum.

A la factura s’hi detallen les tarifes del servei (quota del servei i trams de consum) i els impostos (cànon de l’aigua, taxa de clavegueram, IVA i d’altres).

Pel que fa al cànon de l’aigua, aquest va entrar en vigor l’1 d’abril del 2000, i està regulat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. El cànon té un fort component ecològic, i per això grava l’ús real o potencial de l’aigua i la contaminació que, un cop utilitzada, es pugui produir.

L’aigua consumida en l’àmbit domèstic pot provenir de dues fonts:

  • De la xarxa de subministrament d’aigua: s’aplica un cànon de l’aigua que les entitats subministradores repercuteixen a les persones abonades en les factures d’aigua que emeten.
  • De fonts pròpies (pous o altres): en què el cànon de l’aigua no s’inclou a cap factura i és el titular de la font qui ha de fer els tràmits necessaris per abonar-lo directament a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Per a interrompre el servei, cal que hi hagi, com a mínim, dues factures o rebuts impagats sobre els quals no hi hagi cap reclamació pendent de resolució, que t’hagin comunicat de manera fefaent les conseqüències d’aquest impagament i que t’hagin donat un termini no inferior a deu dies hàbils per a fer el pagament.

Per donar-te de baixa del subministrament has de fer allò previst en el teu contracte. Et recomanem que ho facis per escrit per tenir-ne constància.

Trobaràs la informació del lloc on pots tramitar les queixes o les reclamacions en el teu contracte o factura, el procediment per a fer-ho, el número de telèfon gratuït d’incidències i reclamacions per als clients.  Si en el termini de 30 dies no has obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, pots contactar amb el servei de consum que et correspongui segons el teu municipi o amb una organització de consumidors com L’OCUC.