Modificació de la tarifa PVPC (Preu Voluntari pel Petit Consumidor)

Jul 13, 2023Actualitat, Notícies

La tarifa PVPC és la tarifa elèctrica a la que estan acollits tots aquells consumidors que tenen contractat el seu subministrament amb alguna de les comercialitzadores regulades d’electricitat.

El Reial Decret 446/2023, que modifica el Reial Decret 216/2014, en el qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris pel petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació, ha modificat la tarifa Preu Voluntari pel Petit Consumidor (PVPC) en varis aspectes. Els consumidors afectats rebran una comunicació en la factura d’acord amb el model recollit a la normativa. Els principals canvis són:

Finançament del Bo Social

A partir del 15 de juny de 2023, la factura inclou un nou concepte corresponent al finançament del Bo Social. Aquest nou terme és equivalent  al que s’aplica en les factures de mercat lliure i apareixerà tant en l’apartat resum com en el desglossament. Durant uns mesos, l’import facturat serà lleugerament superior al que apareix al mercat lliure, per recuperar paulatinament les quantitats no facturades des de que es va aprovar el nou mecanisme de finançament del Bo Social al març del 2022.

Càlcul del cost de l’energia

Per reduir la volatilitat del PVPC, reduir les oscil·lacions que es produeixen al preu de l’energia i fer-lo més estable, a partir de l’1 de gener de 2024, el cost de l’energia d’aquesta tarifa, a més de considerar els costos dels mercats diaris i intradiaris, considerarà també els costos dels mercats a termini (o futurs), assignant determinats pesos a cadascun dels mercats. Aquest canvi s’introduirà gradualment d’acord amb el següent calendari:

Els consumidors no hauran de fer res, ja que l’aplicació dels nous preus serà automàtica.

Qui pot contractar la tarifa PVPC

A partir de l’1 de gener de 2024, únicament podran contractar la tarifa PVPC persones físiques i microempreses la tensió de les quals no superi 1kV i amb potència contractada inferior o igual a 10kW. A partir d’aquesta data, totes les empreses que vulguin continuar amb aquesta tarifa al venciment del seu contracte, hauran de presentar una Declaració Responsable a la seva comercializadora regulada per acreditar la condició de microempresa.