Què és un arbitratge de consum?

Oct 24, 2023Actualitat, Blog

L’arbitratge de consum és un mecanisme extrajudicial de resolució de conflictes que és voluntari, gratuït i molt més senzill i àgil que no pas la via judicial. Per tant, en una relació de consum, l’arbitratge esdevé la via òptima per resoldre les reclamacions.

L’arbitratge de consum ofereix beneficis tant a les persones consumidores com a les empreses o professionals que s’hi acullen per resoldre les reclamacions que poden sorgir amb la seva clientela.

    • Genera confiança
    • És gratuït i senzill. No té cap cost, les parts implicades es poden defensar per si mateixes – sense necessitat d’advocat – i no hi pot haver condemna en costes com quan es recorre a la via judicial
    • Garanteix la imparcialitat. La solució és en mans d’un òrgan arbitral que garanteix la transparència i la imparcialitat
    • D’obligat compliment. La decisió de l’òrgan arbitral – el laude – té els mateixos efectes que una sentència judicial

Procediment arbitral

Quan la persona consumidora presenta la sol·licitud d’arbitratge, la Junta Arbitral la trasllada a l’empresa. Un cop feta la sol·licitud, no és possible interposar paral·lelament una reclamació judicial pel mateix assumpte.

  • Si l’empresa no està adherida, pot acceptar que aquella reclamació concreta es resolgui mitjançant l’arbitratge. En cas que no ho accepti, l’expedient s’arxiva i a la persona consumidora li resta oberta la via judicial
  • Si l’empresa està adherida al sistema arbitral de consum, ha d’acceptar sotmetre’s a l’arbitratge

L’empresa pot presentar al·legacions i tota la documentació que cregui necessària. Aquesta resposta es trasllada a la persona consumidora, que podrà fer les al·legacions que consideri oportunes.

Es cita les parts a una vista (que pot ser presencial o no presencial). En aquesta vista els àrbitres coneixen l’assumpte, deliberen i emeten el laude o document en el qual es fixa la resolució que posa fi al conflicte. Aquest laude es notifica a les parts i és d’obligat compliment, no és possible presentar recursos en contra ni interposar demanda judicial pels mateixos fets.